Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 

 1. Właściciel Serwisu: Motoricus.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994), przy ul. Wał Miedzeszyński 438, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 159525, NIP 9521916309 dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkowników oraz Kupujących i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie.

 2. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 104142, administratorem danych osobowych jest Motoricus.com sp. z o.o.

 3. W trakcie procesu i rejestracji na stronie Sklepu Użytkownicy proszeni są o podanie następujących danych osobowych:

   

  a.      Nazwisko i imię,

  b.     Adres zameldowania na pobyt stały,

  c.      Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

  d.     Numer telefonu

   

  Ewentualnie, w zależności od sposobu realizacji transakcji bądź sposobu realizacji usługi mogą Państwo zostać poproszeni o podanie:

   

  e.     Adresu email,

  f.      Numeru rejestracyjnego pojazdu

   

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Kupującego, lecz jest konieczne dla realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na podanie danych osobowych, nie jest możliwe zakończenie procesu składania zamówienia i zawarcie umowy.

   

 4. W każdym momencie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub poprzez kontakt ze Sklepem.

   

 5. Podane powyżej dane mogą zostać wykorzystywane za zgodą Użytkownika w celu wykonywania przez Motoricus.com Sp. z o.o. lub jakąkolwiek spółkę z Grupy Motoricus S.A. takich działań, jak przekazywanie informacji na temat nowych produktów, ofert lub promocji. W przypadku, gdy informacje te będą przekazywane droga elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

   

 6. W celu realizacji umowy oraz dostarczenia Użytkownikowi towaru, dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie:

   

  a.      Firmom kurierskim (w przypadku wysyłki towaru),

  b.     Franczyzobiorcom, świadczącym Państwu usługi w ramach Serwisów (w przypadku odbioru osobistego),

  c.      Operatorom systemów płatności, świadczących usługi na rzecz Sklepu (w zależności od wyboru formy płatności).

   

  W każdym momencie Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę na przekazywanie danych osobowych wymienionym powyżej podmiotom.

   

 7. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

   

 8. Administrator danych osobowych dochowuje wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne. W tym celu stosowane są zaawansowane procedury bezpieczeństwa. Elektroniczna baza danych chroniona jest zabezpieczeniami informatycznymi, uniemożliwiającymi ingerencję osób nieuprawnionych w jej zawartość. Dodatkowo serwery, na których znajdują się dane, znajdują się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed włamaniem oraz dozorowanych.

   

 9. W każdym czasie Użytkownikom przysługuje możliwość podglądu i edycji ich danych osobowych. Dodatkowo Użytkownicy  mają prawo żądać informacji na temat treści przechowywanych danych. Użytkownicy są także uprawnieni do dokonywania wszelkich zmian oraz żądania usunięcia danych ze zbioru bądź zaprzestania ich wykorzystywania w określonym zakresie.

   

 10. Szczegółowe zasady stosowanych przez Sklep procedur znajdują się poniżej:

   

  Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie motoricus.pl przygotowane zostało przez spółkę Motoricus.com Sp. z o.o. i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w naszym serwisie on-line:

   

  W jaki sposób serwis motoricus.pl wykorzystuje gromadzone informacje o użytkownikach?

   

  O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Motoricus.com Sp. z o.o. Zgoda ta może być cofnięta przez Państwa w każdym czasie.

   

  W niektórych przypadkach (np. badania ankietowe, formularze zamówień) zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. dostarczanie prenumeraty i subskrybowanych wiadomości.

   

  Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis motoricus.pl

   

  W sklepie internetowym jest również stosowany system analizy sieciowej (Google Analytics), który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. W tym celu Google Analytics stosuje pliki cookies. System analizy sieciowej stosowany jest w celu poprawienia jakości funkcjonowania serwisu.

   

  Sklep Motoricus.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

   Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa zakupów.

   

  Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu motoricus.pl.

   

  W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień, badań ankietowych i od uczestników konkursów realizowanych na stronach motoricus.pl?

   

  Nasz serwis wykorzystuje formularz zamówień, który umożliwiają klientom złożenie zamówienia na informacje, produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników).

   

  Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).

   

  Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: sekcja Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług.

   

  Podczas przeprowadzanych badań ankietowych prosimy odwiedzających o podanie informacji kontaktowych (takich jak adres poczty elektronicznej). W uzasadnionych przypadkach informacji kontaktowych pochodzących z ankiet używamy do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Osoby uczestniczące w badaniach ankietowych mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: sekcja Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług.

   

  Na naszej stronie WWW organizujemy konkursy, w których prosimy odwiedzających o informacje kontaktowe (takie jak adres poczty elektronicznej). Używamy informacji kontaktowych, pochodzących od osób uczestniczących w naszych konkursach, do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie, oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Informacje kontaktowe pochodzące od uczestników konkursów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w celu przekazania nagrody). Uczestnicy konkursów mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej sekcja Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług.

   

  Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

   

  Serwis motoricus.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej publiczności - odbiorców i użytkowników list e-mailingowych, uczestników badań ankietowych i osób biorących udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

   

  Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

   

  Zabezpieczenia

   

  Witryna motoricus.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

   

  Dostęp do danych osobowowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Motoricus.com Sp. z o.o.

   

  Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług

   

  Witryna motoricus.pl oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług.

   

  Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości, wysyłając e-mail pod adres: info@motoricus.pl.

   

  Kontakt

   

  Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: info@motoricus.pl .
Informacja dotycząca tzw. plików cookie

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych  (zwanych dalej serwisem), których operatorem jest Motoricus.com Sp. z o.o.

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z serwisu.

 

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby:

 

 • rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić serwis dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
 • umożliwiać automatyczne logowanie do serwisu po wyrażeniu zgody przez użytkownika,
 • tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

 

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów Firmy, podlegają ich własnej polityce prywatności. Firma nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są w serwisie.

 2. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

Dlaczego Motoricus.com?
 • Darmowa dostawa
 • Ponad 40 000 produktów na stanie
 • Dostawa w 48 godzin
 • Elastyczne formy płatności
 • Możliwość odbioru w jednym z serwisów sieciowych
Infolinia czynna w godzinach:
+48 22 740 55 55  Czynna: Pn-Pt: 9-17