Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT

Każdy oferowany towar posiada gwarancję producenta i informację o punkcie składania ewentualnych reklamacji.

 

§ 1 Właściciel Sklepu

 1. Właścicielem serwisu Motoricus.com (dalej: Sklep, Serwis) jest:

Portal4you Sp. z o.o. ul. Pietraszewicza 5/2A, 02-790 Warszawa Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000428001 NIP: 9512461401, Kapitał zakładowy 50.000 zł.

 

§ 2 Definicje

 

 1. Użytkownik - oznacza każdą pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Sklepie i zaakceptowała niniejszy regulamin.
 2. Rejestracja – proces, który przechodzi każdy Użytkownik, by uzyskać pełny dostęp do Sklepu.
 3. Konto – jest to dostępny po zalogowaniu się zbiór funkcjonalności Serwisu, dzięki którym Użytkownik ma dostęp do danych dotyczących usług wykonanych na swoim pojeździe oraz może wprowadzać i modyfikować swoje dane osobowe. Użytkownik ma także prawo do wpisywania danych swojego pojazdu.
 4. Właściciel– Portal4You Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, 03-994, przy ul. Pietraszewicza 5/2A.

 

§ 3 Zasady Korzystania ze Sklepu

 

 1. Kupującymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może zarejestrować się w jego ramach. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do dokonywania zakupów w Sklepie. Rejestracja jest konieczna do uzyskania pełnego dostępu do Serwisu.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu. Warunkiem rejestracji jest podanie wszystkich niezbędnych danych oraz akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Właściciel Sklepu może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, w razie naruszenia niniejszego Regulaminu, naruszenia zasad Polityki Prywatności, naruszenia przepisów obowiązującego prawa, utrudniania pracy Sklepu oraz postępowania w sposób uciążliwy dla innych Kupujących.

 

§ 4 Towary i ceny

 

 1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odpowiednich przepisów prawa. Koszty dostawy towarów podane są odrębnie.
 2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
 3. Oferowane produkty pochodzą od renomowanych producentów a podawane specyfikacje pochodzą z materiałów publikowanych przez tych producentów.
 4. Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była na bieżąco aktualizowana i zawierała jedynie dostępne produkty. W wyjątkowych przypadkach, gdyby dany produkt nie był dostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 5. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
 6. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga dalszych, pisemnych ustaleń.
 7. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 8. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego wiadomości email, bądź informacji telefonicznej potwierdzających wszystkie istotne elementy zamówienia.
 9. Towary sprzedawane przez Sklep Motoricus.com są wolne od wad.
 10. Portal4You zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów.

 

§ 5 Zamawianie

 

 1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie Sklepu, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie - podając imię, nazwisko, adres zameldowania/adres dostawy, numer telefonu oraz adres email.
 2. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 3. Automatyczne przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie poprzedzone powiadomieniem Klienta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej, lub telefonicznie. W przekazanej informacji zawarty jest termin dostawy towaru.
 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie takie zostanie anulowane.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

 

§ 6 Formy płatności

 

 1. Kupujący ma możliwość wybrania dogodnej dla niego formy płatności za zakupiony towar:
  • za pobraniem (opłata ta uiszczana jest w momencie dostawy zamówionego produktu bezpośrednio kurierowi),
  • przedpłata na rachunek bankowy Sklepu: 60 8923 0008 0131 3704 2012 0001 ,
  • płatność elektroniczna (Payu, PayPal)
 2. Koszty przesyłki pokrywane są przez Kupującego zgodnie z cennikiem, umieszczonym na stronie Sklepu.

 

§ 7 Powiadomienia SMS

 

 1. Usługa przesyłania Powiadomień SMS udostępniana jest wyłącznie Użytkownikom przez Właściciela.
 2. Usługa przesyłania Powiadomień SMS umożliwia Użytkownikom otrzymanie Powiadomień SMS na ich telefony komórkowe informujące o zmianie statusu zamówienia złożonego przez Użytkownika.
 3. Korzystanie z Usługi przesyłania Powiadomień SMS odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi przesyłania Powiadomień SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie odnoszącym się do Powiadomień SMS.
 5. Każdorazowo przy składaniu zamówienia możliwa jest aktywacja Usługi przesyłania Powiadomień SMS w odniesieniu do danego zamówienia. W momencie zmiany statusu zamówienia Serwis właściciela automatycznie wysyła do Użytkownika Powiadomienie SMS informujące o takiej zmianie. Użytkownik będzie posiadał uprawnienie do wyłączenia Usługi przesyłania Powiadomień SMS dla danego zamówienia.
 6. W celu prawidłowej aktywacji Usługi przesyłania Powiadomień SMS należy dokonać wyboru odpowiedniego pola w Formularzu oraz podać prawidłowy numer telefonu komórkowego Użytkownika, na który wysyłane będą Powiadomienia SMS.
 7. Korzystanie z Usługi przesyłania Powiadomień SMS jest możliwe jedynie dla Użytkowników korzystających z usług/sieci telekomunikacyjnych polskich operatorów telekomunikacyjnych.
 8. W przypadku niemożliwości doręczenia Użytkownikowi Powiadomień SMS z przyczyn niezależnych od Właściciela, Właściciel będzie podejmować próby doręczenia Powiadomienia SMS przez okres 24 godzin od chwili podjęcia pierwszej próby. Po tym okresie próby doręczenia Powiadomienia SMS nie będą już podejmowane, a Powiadomienie SMS uznaje się za doręczone.


§ 8 Transport

 

 1. Oferowany towar dostarczamy na terenie całej Polski zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronach sklepu w sekcji Cennik dostaw. W przypadku towaru wysyłanego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszty przesyłki będą ustalane odrębnie.
 2. Zamówiony towar można także odebrać i zamontować w jednym z Serwisów, których lista znajduje się na stronie Sklepu w zakładce „Serwisy” po uprzednim wybraniu takiej opcji przy składaniu zamówienia, lub po telefonicznych lub mailowych uzgodnieniach z konsultantem.
 3. Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań, aby zamówiony towar został dostarczony do Kupującego w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Termin realizacji zamówienia może jednak ulec wydłużeniu do 7 (siedmiu) dni roboczych, w zależności od dostarczenia towaru od Producenta. W takim wypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o takiej sytuacji oraz nowym terminie dostarczenia towaru.
 4. Koszt transportu za granicę jest ustalany indywidualnie dla każdego towaru i kraju. Informacje na temat kosztów transportu można uzyskać dzwoniąc na infolinię Sklepu.
 5. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka (lub jej opakowanie zewnętrzne, jeżeli występuje) nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Kupujący powinien w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny i niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji.
 6. UWAGA! Uwzględnienie specjalnych życzeń Kupującego precyzujących czas dostawy towaru (takich jak: konkretna data, pora dnia, godzina lub przedział czasu) może zostać uwzględnione, o ile zakładają to możliwości firmy Kurierskiej (Spedycyjnej). Precyzując wspomniane warunki dodatkowe, Kupujący zobowiązuje się pokryć wynikające z tego tytułu opłaty, zgodnie z taryfikatorem firmy Kurierskiej (Spedycyjnej). O wysokości opłat Kupujący zostanie poinformowany przez Dział Obsługi Klienta Sklepu, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

 

 

 

§ 9 Prawa własności intelektualnej

 

 1. Przyjęty w Serwisie układ prezentowanych treści stanowi przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta i zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 3. Właściciel Serwisu w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych danych (przekazanie osobom trzecim hasła i loginu do Serwisu).

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel Serwisu nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 2. Właściciel Serwisu nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań do prawidłowego funkcjonowania aplikacji, w przypadku wystąpienia błędów lub problemów technicznych do usunięcia ich niezwłocznie.
 4. Wszelkie skargi i reklamacje składa się w formie wiadomości e-mail na następujący adres: reklamacje@motoricus.com. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia lub w przypadku zaistnienia siły wyższej. W takim wypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o odstąpieniu od realizacji zamówienia.
 7. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Właściciela Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami polityki prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku rejestracji w Serwisie Użytkownik zostanie odrębnie poproszony o zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 9. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Każdorazowa zmiana będzie wymagała od Użytkownika zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu w chwili logowania do Serwisu. Nie zaakceptowanie zmian przez Użytkownika skutkowało będzie niemożnością dalszego korzystania z Serwisu.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.

§ 15 Załączniki

 

Polityka Prywatności

 

Dlaczego Motoricus.com?
 • Darmowa dostawa
 • Ponad 40 000 produktów na stanie
 • Dostawa w 48 godzin
 • Elastyczne formy płatności
 • Możliwość odbioru w jednym z serwisów sieciowych
Infolinia czynna w godzinach:
+48 22 740 55 55  Czynna: Pn-Pt: 9-17